BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS

Sunday, March 28, 2010

SIKAP PENDIDIK..

Ciri-ciri Kepimpinan
Mengapakah para subordinat menerima arahan daripada seseorang pengurus? Apakah sumber-sumber kuasa dan pengaruh seseorang pemimpin? Kita telah menjawab sebahagian soalan ini dalam lima asas kuasa seseorang pengurus: kuasa ganjaran, kuasa paksaan, kuasa sah, kuasa rujukan, dan kuasa pakar. 3Lebih banyak jumlah sumber kuasa ini yang boleh di-dapati oleh pengurus, maka lebih besarlah peluangnya untuk menjadi pimpinan yang berkesan. Sebagai misalan, suatu hakikat umum mengenai kehidupan organisasi yang diberhentikan ialah bahawa para pengurus di tingkat yang sama dalam hierarki organisasi mungkin amat berbeza di segi kebolehan mereka untuk mempengaruhi, mendorong, dan mengarah kerja para subordinat masing-masing. Sungguhpun para pengurus di tingkat yang sama mungkin mempunyai kuasa sah yang serupa, namun mereka tidaklah sama dari segi menjalankan kuasa ganjaran, paksaan, rujukan, atau pakar.

Dalam bab ini, kita akan cuba memperluaskan lagi pemahaman kita tentang keberkesanan pemimpin dengan membincangkan tiga pendekatan utama terhadap kajian kepimpinan. Pendekatan yang pertama melihat kepimpinan sebagai terlahir dari suatu gabungan sifat-sifat. Pendekatan yang kedua mencuba untuk mengenal pasti perilaku-perilaku perorangan yang dikaitkan dengan kepimpinan yang efektif. Kedua-dua pendekatan ini mempunyai persamaan iaitu kedua-duanya mengandaikan bahawa individu-individu yang mempunyai sifat-sifat atau perilaku-perilaku yang bersesuaian akan muncul sebagai pemimpin dalam apa pun situasi kumpulan di mana mereka berada.

Pemikiran dan penyelidikan semasa lebih condong ke arah pendekatan yang ketiga, iaitu perspektif situasi tentang kepimpinan. Perspektif ini mengandaikan bahawa keadaan-keadaan yang menentukan keberkesanan pemimpin berbeza mengikut situasi—tugas-tugas yang akan disempurnakan, kemahiran dan jangkaan para subordinat, persekitaran organisasi, pengalaman—pengalaman lalu pemimpin dan para subordinat, dan seterusnya. Seseorang individu yang merupakan pemimpin yang efektif dalam satu situasi mungkin berprestasi paling buruk dalam satu situasi yang lain. Perspektif ini telah melahirkan pendekatan¬pendekatan luar jangka terhadap kepimpinan, yang mencuba menetapkan faktor¬~ faktor situasi yang menentukan bagaimana efektifnya nanti sesuatu gaya itu. Kita akan meneliti sumbangan kesemua pendekatan ini.

PENDIDIKAN..SATU PERMULAAN....

Kepimpinan pendidikan
Apakah yang menjadikan seseorang pemimpin itu efektif? Kebanyakan orang, apabila ditanya soalan ini, barangkali akan menjawab bahawa para pemimpin yang efektif mempunyai sifat-sifat atau kualiti—kualiti tertentu
yang diperlukan—sebagai misalan, karisma, pandangan jauh, keyakinan, dan kehebatan. Sesungguhnya, apabila kita mengenangkan para pemimpin yang mengagumkan seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Roosevelt, dan Churchill, kita mengakui bahawa sifat-sifat itu adalah bakat semula jadi mereka dan amat diperlukan bagi apa yang mereka lakukan. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang akan kita lihat, ratusan kajian terhadap para pemimpin dan kepimpinan— setengah-setengahnya berbalik kepada abad yang kesembilan belas—gagal menunjukkan bahawa terdapatnya sebarang sifat atau kualiti yang secara tekal berkait dengan kepimpinan yang efektif.1

Sungguhpun penyelidikan belum lagi dapat menghasilkan suatu set sifat yang dipunyai oleh para pemimpin yang efektif, namun sesuatu yang jelas ialah bahawa para pemimpin memainkan peranan yang kritis dalam membantu kumpulan, organisasi, atau pertubuhan mencapai matlamat-matlamatnya. Sebagai misalan, pada dasarnya adalah diterima umum bahawa England mungkin tertewas dalam Perang Dunia Kedua sekiranya Neville Chamberlain terus memegang jawatan Perdana Menteri. Sebaliknya, pimpinan Winton Churchill yang gigih dan penuh bersemangat barangkali berjaya menyelamatkan Enggan dan mungkin juga dunia pada keseluruhannya. Para pengurus sememangnya jarang diminta menjadi pemimpin mengikut contoh kepahlawanan yang berlaku ke atas tokoh seperti Churchill atau Lincoln. Namun demikian, kebolehan dan kemahiran memimpin dalam melaksanakan aktiviti pengarahan adalah faktor—faktor penting yang mengukur keberkesanan para pengurus. Banyak organisasi perniagaan yang menghadapi kemerosotan telah mendapat semangat baru apabila presidennya digantikan. Sekiranya kita dapat mengenal pasti kualiti—kualiti yang dikaitkan dengan kepimpinan, maka keupayaan kita untuk memilih para pemimpin yang efektif akan bertambah. Sekiranya kita dapat pula mengenal pasti perilaku dan teknik kepimpinan yang efektif, maka kita sudah tentulah berupaya mempelajari dan mengajar perilaku dan teknik itu—dengan demikian meningkatkan keberkesanan peribadi dan organisasi kita.

Tuesday, February 9, 2010

KONGSI LAGI TENTANG PERBEZAAN WEB 2.0 DENGAN WEB 1.0

perbezaan
Perbezaan antara web 1.0 dan web 2.0 adalah dari segi kepenggunaan, fungsi dan pemilikan pengguna. Hal ini bermaksud web 2.0 merupakan satu ruang yang interaktif, dinamik dan fleksibel di mana pengguna boleh menyesuaikan kehendak dan idea mereka seiring dengan fungsi yang terdapat dalam web 2.0. Hal ini secara langsung menjadikan pengguna bukan sahaja sebagai pengunjung malah turut menjadi pemilik kepada web 2.0 tersebut. Di samping itu, web 2.0 juga bersifat mesra pengguna kerana ia memudahkan sesiapa sahaja menggunakannya ekoran ia mengandungi ciri-ciri ’apa yang anda lihat adalah apa yang anda dapat’ (WYSIWYG – What You See Is What You Get). Sebenarnya nama web 2.0 dicipta oleh Dale Dougherty pada tahun 2004. Beliau merupakan naib presiden di sebuah syarikat pengkomputeran iaitu O’Reilly Media Inc. Menurut beliau, web 2.0 merupakan sebuah jaringan yang merangkumi pelbagai makna termasuk pengguna boleh menghasilkan kandungan dan berkongsi data serta maklumat yang pelbagai dengan sesiapa sahaja. Selain itu, ia juga digunakan bersama-sama dengan pelbagai jenis perisian sosial, berinteraksi dengan aplikasi berasaskan web dan menggunakan web sebagai satu platform untuk menjana (generating), menggunakan semula kandungan dan sebagainya.

KONGSI TENTANG KEBURUKAN WEB 2.0

KEKURANGAN WEB 2.0
1. Kekurangan yang terdapat pada web 2.0 ialah kerana sifat terbukaanya

2. Kebanyakan daripada kita terlalu bergantung kepada internet semata-mata sehingga mengabaikan sumber ilmiah yang lain. Sebagai contoh internet yang terputus menyebabkan pengguna tidak berusaha alternative yang lain.

kongsi tentanf kelebihan web 2.0

KELEBIHAN WEB 2.0
1.Web 2.0 memudahkan pengkontrolan unik untuk menjadikan konten web 2.0 semakin kaya sering bertambahnya jumlah pengguna, jika dahulu pengguna website menjadi pembaca dengan konsep 2.0 pengguna dapat membaca dan menulis hal ini lebih sesuai sebagai dari rakyat untuk rakyat.
2. dapat memanfaatkan kepandaian secara kolektif, aktiviti yang dilakukan oleh pengguna membuat website berkembang secara organic seperti artikel-artikel yang terus bertambah rangkaiannya.

kongsi lagi tentang ciri-ciri web 2.0

CIRI-CIRI WEB 2.0
Antara yang dapat berkongsi tentang web 2.0 seperti yeng telah diketahui antaranya terdapat tujuh berdasarkan daripada sumber yang diperoleh:
 Wen 2.0 sebagai platform dimana menjadikan web 2.0 sebagai tempat berkerja walau dimana berada kita berada. Seperti contoh dengan membuka browser, kita dapat mengerjaka kita seperti menyiapkan dokumen tentang keewangan serta merancang prestasi dengan melalui aplikasi-aplikasi yang telah disediakan dan dapat menjalankan secara langsung dengan internet wen 2.0.
 Dapat berkongsi pengetahuan dengan semua pengguna internet seta tidak hanya terhad kepada satu –satu kelompak sahaja.
 Web 2.0 juga mendapat kepercayaan daripada pengguna browser, hal ini demikian bahawa setiap yang ada pada rangkaian internet digunakan oleh pengguna untuk memuat turun, mengaplikasikan jaringan tanpa memikirkan masalah yang dihadapi, sebagia contoh pengguna mencari sesuatu bahan hanya mengklik secara automatik bahan yang dicari dapat dijumpai tanpa banyak kerenah birokrasi.
 Yang seterusnya pula ialah web 2.0 tidak perlu diinstalkan mahupun mendapatkan software. Keadaan ini memudahkan pengguna, cepat dan bagus untuk digunakan.
 Rangkaian RSS yang ada pada web 2.0 juga memudahkan pengguna.
 Penggunaan web 2.0 tidak terbatas penggunaan berbanding dengan penggunan rangkaian internet yang dahulu.
 Gabungan HTML, CSS,JAVASCRIPT, dan XXL sama ada pada yahoo!mail Beta mahupun Gmail, memudahkan pengguna merasakan bahawa web 2.0 mengalami banyak perubahan yang mantap.

Rujukan.www.web 2.0.com.my

kongsi lagi tentang web 2.0

DEFINISI DAN KONSEP 2.0
Web 2.0 sudah mendapat tempat dalam kalangan masyarakat yang gemarkan ICT, hal ini berlaku sejak tahun 2004 dimana penggunaan web 2.0 kurang digunakan sebaliknya maksud yang sering kali digunakan ialah web tahap dua dari perkembangan web yang telah ada pada saat ini, walaubagaimapun wujud kekhuatiran terhadap kesesuain yang ada pada browser yang dimiliki penguna. Selain daripada itu juga, web 2.0 lebih menekankan kepada cara berfikir dimana menyediakan perisian yang dam penampilan yang menarik dalam sesebuah website, sebahagian besar website tersebut diadaptasikan daripada gabungan dan teknologi web yang ada pada saat ini.
Disini dapat melihat bahawa definisi mengenai web 2.0 belum lagi sepenuhnya dapat diketahui oleh pengguna sebaliknya ramai yang berminat dengan penggunaan web 2.0, hal ini demikian berlaku kerana penggunaan web 2.0 sangat sesuai untuk lapisan masyarakat. Antara yang sering menjadi kegunaan masyarakat tentang web 2.0 seperti social network atau jalinan social seperti facebook, friendster, myspace, blog, dan sebagainya seperti mana yang kita lihat apa yang berlaku pada hari ini. Sebagainya yang terdapat pada blog, penggunaan RSS juga merupakan salah satu daripada WEB 2.0, hal ini demikian kerana penggunaan RSS pada blog dapat memudahkan pengguna menggunakan informasi-informasi yang ada pada facebook, friendster, myspace dan blog. Dengan adanya RSS pengguna ataupun blogger dapat mengadaptasikan dan berkongsi dengan pengguna tentang apa yang cuba disampaikan.

Ada yang berpendapat bahawa Web 2.0 merupakan rangkaian yang berjalan merentasi internet tanpa memerlukan sebarang pembayaran untuk mengaplikasikannya. Dengan bantuan daripada browser dan tidak perlu diinstalkan untuk mendapatkannya.